Bez názvu

                                          

       Naše škola je zapojena do projektu 

„Škola s místem pro všechny"

reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017

 Projekt je realizován v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2014.

Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním

v 9 partnerských školách v Moravskoslezském kraji a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání.

V přímé práci jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a k následné studijní dráze: projektové dny zaměřené na volbu povolání, exkurze do podniků, burzy práce. Zážitkové workshopy pomohou rozvíjet sociální dovednosti žáků. Na školách jsou podporovány volnočasové aktivity – dramatický, hudební a taneční. Do dění školy jsou vtaženi rodiče dětí, účastní se např. tvůrčích dílen v přípravné třídě. Mezi další aktivity projektu patří např. doučování, podpora společenských a kulturních akcí.

Je podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k cílové skupině z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a jejich příčin a tím pozitivnímu ovlivnění celkového klimatu školy.

Projekt je realizován ve spolupráci s 9 partnerskými školami:

Informace o projektu naleznete na  http://kvic.cz/aktuality/333/1/Projekty/Aktualni/Skola_s_mistem_pro_vsechny, zde jsou rovněž uvedeny kontakty na členy realizačního týmu.

Výstupy projektu Škola s místem pro všechny, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017

Sborník námětů pro práci s interaktivní tabulí SMART board, 

Sborník: Pedagog - asistent

Sborník: Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ

Dramatická výchova ve škole

 logo

Dne 16. 10. 2014 se na ZŠ T.G. Masaryka v Bohumíně Pudlově uskutečnily Tvůrčí dílny dětí PT - podzimní dílničky-7s rodiči.                      Dílen s názvem Dary podzimní přírody se zúčastnilo celkem 8 dětí a 10 rodičů. Společně si zopakovali básně s podzimní tématikou a poté na stanovištích vyráběli bramborová tiskátka, věžičky z nasbíraných listů, malování podzimních listů a skřítka Podzimníčka. Na jednotlivých stanovištích se děti a rodiče postupně vystřídali a z výrobků vytvořili výstavku.

Dne 24. 9. 2014 se 7 dětí z přípravné třídy ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně-Pudlově vydaly spolu s paní učitelkou a asistentkou na výlet na zámek v Hradci nad Moravicí. Dětem byly nabídnuty aktivity Edukačního centra, které je zavedly do naší historie. Programy s názvy Cesta do pravěku a Život na zámku velmi srozumitelnou formou přiblížily dětem dané období. Mohly si osahat dobové zbraně, vyzkoušet repliky historických kostýmů a postavit hrad ze stavebnic. Škoda, že jsme museli vynechat prohlídku věží a věžiček a zkrátit celkovou prohlídku, měli jsme potíže s dopravou. I přesto se výlet všem zúčastněným líbil.

Výlet PT-5Výlet PT-4Výlet PT-3

Škola s místem pro všechny, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0017, je název projektu, na kterém spolupracujeme spolu s dalšími 8 školami z Moravskoslezského kraje. Jeho realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, probíhá již od léta roku 2012 a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Černá louka v Ostravě se dne 11.6.2014 zaplnila dětmi ze všech zúčastněných škol. Členové tanečních, dramatických a pěveckých kroužků předvedli svá vystoupení, která připravovali pro festival Amoro farebno dživipen – náš barevný život.

Naši školu reprezentovalo 20 dětí a žáků z tanečního a pěveckého kroužku pod vedením paní Jarmily Dudy-Koťové a Milady Dubnické.

Přehlídka kroužků devíti škol završila několikaletou spolupráci mezi školami našeho kraje, ale věřme, že aktivity, které se osvědčily, budeme moci realizovat ve školách i nadále. FOTO

,
,
,

festival

Konečně je tady dětmi dlouho očekávaný den - úterý 17. června 2014. Jedeme na školní výlet do zábavního Dinoparku v Doubravě. Autobus už na nás čeká před školou. Těší se a nastupují děti z PT, jejich rodiče, p. učitelka a p. asistentka.

V Dinoparku je na co se dívat. Na ploše 20 ha jsou zobrazeny scény ze života druhohorních zvířat ve skutečných velikostech. To děti ještě nikdy neviděly. Nejistě vstupují do neznámé tmy 3D kina. Film o počátku života na naší planetě je moc zajímavý. Jedna dívenka však své obavy nezvládá a raději čeká s p. asistentkou venku.

Počasí nám přeje a děti si plně užívají rekreační činnosti a zábavných atrakcí. Nejlepší je vláček. Veze děti pravěkou krajinou, vše je vidět úplně zblízka. Výlet se nám vydařil a těšíme se na další. FOTO

V úterý 15. 4. 2014 před Velikonocemi se sešly děti z přípravné třídy a jejich rodiče na akci s názvem „Až seVelikonoční dílničky přípravné třídy-12 louka zazelená, kleknu si tam na kolena..."

Děti vystoupily s pásmem jarních básní, písní a her se zpěvem a rodiče se zapojili do tvůrčích dílniček: pletli karabáče, zdobili perníková vajíčka a vyráběli papírové košíčky s vajíčky. Velikonoční dopoledne jsme zakončili taneční improvizací na píseň „Pozor, jdou k vám kuřátka" z CD Školička s Dádou. FOTO

V rámci programu ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY se ve středu 16. 4. žáci II. stupně naší školy zúčastnili exkurze do Valašského Meziříčí. Nejprve navštívili firmu „Moravské gobelíny", kde na vlastní oči viděli, jak se ručně vyrábí koberce a gobelíny. K vidění zde byly i některé velmi staré a vzácné exempláře, které zde Exkurze Valašské Meziříčí-14procházejí restaurováním.

Poté jsme se přesunuli do firmy „Ovocentrum", která zásobuje žáky I. stupně naší školy ovocem a zeleninou v rámci projektu „Ovoce do škol". Žáci viděli, jak se ovoce i zelenina skladuje a také se o každém druhu něco dozvěděli. Nakonec pro ně byla připravena i ochutnávka různých druhů ovoce. FOTO

Dne 21. 3.2014 se pro žáky ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil projektový den zaměřený na volbu povolání.

Projektového dne s tématem Knihovník, spisovatel, básník, ilustrátor, prodavač v prodejně knih se zúčastnilo celkem 13 dětí 3. a 4. ročníku. Žáci se nejprve hravou formou seznámili s povoláním knihovníka a významem knihovny, vyrobili si čtenářský průkaz, pracovali ve školní knihovně, kde si vypůjčili knihu. Ve třídě se poté s vypůjčenými knihami seznámili, vysvětlili si význam povolání spisovatel, básník, ilustrátor. vyzkoušeli si ilustrovat knihu, navštívili prodejnu knih. Předčítali také žákům 1. třídy v rámci "Měsíce knihy" romskou pohádku "Čertí plácek" z knihy "Zpívající housle" Marie Voříškové. Společně s mladšími spolužáky třídili pohádkové dvojice. Učili se tak vzájemné spolupráci ve skupinách.

Dne 11. 3.2014 se pro děti přípravné třídy ZŠ T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov uskutečnil 

Proj. den PT-2

projektový den zaměřený na volbu povolání.

Projektového dne s tématem Učitel - asistent se zúčastnilo celkem 13 dětí přípravného ročníku. Děti se nejprve hravou formou seznámily s různými druhy povolání a pracovních nástrojů, poté se blíže seznámili s povoláním učitel - asistent.

Projektový den děti zaujal, hravou formou získaly nové poznatky a zkušenosti, pracovaly aktivně a s nadšením, byly kreativní. FOTO  

Dne 5. 2. 2014 se na ZŠ T.G. Masaryka v Bohumíně - Pudlově uskutečnil zážitkový workshop na téma Trh práce - pracovněprávní vztahy.

Workshopu se zúčastnilo 20 žáků 7. a 9. ročníku. Lektorsky akci zajistily paní Mgr. Šárka Čípová a paní Bc. Edita Ondarza. V rámci workshopu si žáci "prošli" výběrovým řízením a získali dobré rady a tipy, které využijí při hledání zaměstnání. Všichni žáci také obdrželi studijní materiály, podle kterých mohou dále s pedagogy pracovat, anebo si je prostudovat doma s rodiči.

Dne 14.1. 2014 se uskutečnila na ZŠ Pudlov v Bohumíně "Inspirativní hodina - I. stupeň". Vzdělávací program vedla Bc. Helena Hašková a byl praktickou ukázkou práce se žáky ve třídě, kde jsou spojeny dva ročníky. Přímo ve třídě byly účastníkům předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí žáků s ohledem na jejich schopnosti. V hodině byly použity moderní aktivizační metody práce a pomůcky. Po hodině následoval rozbor ukázkové hodiny a moderované vzájemné sdílení postřehů a dobré praxe účastníků. Účastníci získali inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Hodina byla zaměřena na výuku jazyka českého ve 3. a 4. ročníku. Zúčastnilo se a osvědčení získalo 5 účastníků, kteří ocenili příjemnou a klidnou atmosféru, profesionalitu a kvalitní přípravu paní učitelky, a také inspiraci pro vlastní výuku.

Projekt s názvem ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY je mimo jiné zaměřen na předškolní děti a jejich rodiče. Proto další aktivita – workshop s rodiči se uskutečnil právě tady.

Celé 4 vyučovací hodiny měli rodiče i děti co dělat. Nejdříve děti předvedly, co se už naučily, a pak začala práce. Maminky připravily těsto na cukroví a spolu s dětmi pak vykrajovaly různé tvary nebo tvořily rohlíčky. Další maminky vystřihovaly s dětmi ozdoby na stromeček a tatínek vyráběl dekorace pro vánoční výzdobu – větvičky jedlí zdobil šiškami.

Už po chvíli se celou školou nesla vůně cukroví a ve škole tak začal předvánoční čas. FOTO

Starobylý příběh O perníkové chaloupce viděly 5. listopadu děti z přípravné třídy i jejich rodiče díky projektu ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY.

Pro děti to byla první cesta do ostravského loutkového divadla. Představení o ježibabě, Mařence a Jeníčkovi se dětem hodně líbilo, ale po skončení se přiznaly, že se i trošku bály.

Své zážitky děti po návratu z divadla nakreslily. FOTO

Dne 22. 10. 2013 proběhlo projektové vyučování žáků II. stupně ZŠ Pudlov v neziskové organizaci Jekethane v Ostravě – Přívoze. Pracovnice střediska seznámily žáky s náplní své práce. Po úvodním posezení byli žáci rozděleni do jednotlivých dílniček, ve kterých si mohli vyzkoušet práci s PC, navlékání náramků, interaktivní hry s obrazovkou, stolní tenis a hokej i tanec. Žáci, pracovnice střediska a pedagogové strávili příjemné dopoledne. FOTO

V letošním roce se žáci naší školy podívali do firmy Kofola v Krnově, kde se seznámili s organizací firmy a prohlédli si také provoz. V Kofole nás mile přivítali, řekli nám, jak tady vše funguje, co tady vyrábějí i různé zajímavosti. Po tomto úvodu jsme si prohlédli výrobu oblíbené kofoly i dalších nápojů krok po kroku. Nejvíce se nám ovšem líbila ochutnávka.

Cestou zpět jsme se zastavili v Brumovicích, kde má rodinnou firmu pan Moravec. Vyrábějí zde ponožky různého druhu i velikostí. Zjistili jsme, že se ponožky nepletou ručně na jehlicích, ale i tohle dělají stroje. Všichni jsme si mohli vybrat ponožky, které se nám líbily.

Kontakty na školu

tel: 596 031 140

Mobil: 731 130 700 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledávání

Přihlášení