Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka není povinná. V této souvislosti stanovila ředitelka školy časový rozsah a organizaci výuky:

Výuka bude probíhat vždy 4 vyučovací hodiny.

Začátek výuky je stanoven na 8.15 hodin (z důvodu organizačního zajištění vstupu do školy s ohledem na již probíhající výuku 1. stupně).

Opatření platná pro všechny žáky:

  • do školy přicházejí v roušce, náhradní roušku mají sebou v igelitovém sáčku
  • před vstupem do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem
  • jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření – mytí rukou, dodržovat 2 m rozestupy, ve třídě používat roušku dle pokynů vyučujícího
  • během přestávky opouštět třídu jen na dobu nezbytně nutnou (použití hygienického zařízení), používat roušku
  • po skončení výuky žák neprodleně odchází domů
  • pokud by žák během výuky vykazoval příznaky nemoci COVID-19, budou zákonní zástupci informováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout
  • platí podmínka jednoho žáka v lavici a rozestup lavic ve třídě
  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

Do 4. 6. 2020 je nutné účast na vzdělávání oznámit škole.